123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Sobota – 27.04.13

Ósma rano – spotykamy się na śniadaniu. Wszyscy zdrowi, humory dopisują. Gospodyni hotelu podaje pyszne śniadanie. Po ostatnich doświadczeniach z Indiami z ulgą delektuję się tym posiłkiem.

Około godziny dziewiątej wyruszamy w drogę. Plan na dziś jest następujący:

 

Odcinek Marrakesz – Wodospady Ouzoud.

i zakłada, że z Marrakeszu dojedziemy do słynnych wodospadów Ouzoud.

Przemieszczamy się eleganckim Fiatem Ducato. Duże szyby umożliwiają swobodną obserwację otoczenia. Oto pierwsze migawki z trasy:

 

Z trasy Marrakesz – Ouzoud Falls. Maroko.

X

Z trasy Marrakesz – Ouzoud Falls. Maroko.

Około 13.30 meldujemy się w hotelu położonym jakieś 200 metrów od wodospadu Ouzoud.

Safari dzień pierwszy – wodospad Ouzoud

Po posiłku idziemy zwiedzać wodospady. Okazało się, że z naszego hotelu do wodospadu jest dosłownie parę kroków i po chwili możemy przeżyć pierwszą fotograficzną ucztę tej wyprawy:

 

 

 

X


 
Wodospady Ouzoud. Maroko.

Schodzimy w dół rzeki, kładką przedostajemy się na drugi brzeg i rozpoczynamy dość długie i męczące podejście na przeciwległy brzeg rzeki. Spacer trwa kilka godzin, a po drodze co i rusz trafia się coś do sfotografowania:

 

 

Ze spaceru wokół wodospadu Ouzoud. Maroko.

Późnym popołudniem docieramy do hotelu. Jesteśmy zmęczeni, ale posiłek szybko stawia nas na nogi i po chwili idziemy jeszcze raz sycić oczy widokami. Co prawda nie ma już dobrego światła na zdjęcia, ale i tak warto było wyjść:

 

Wodospady Ouzoud. Maroko.

Chwilę później jest już prawie całkiem ciemno:

Okolice wodospadów Ouzoud. Maroko.

X

Okolice wodospadów Ouzoud. Maroko.

Po powrocie oczywiście trzeba się zająć urobkiem i stroną, ale jest to czysta przyjemność, gdy pogoda dopisuje i zdjęcia w zasadzie nie wymagają żadnej obróbki. Jutro rano spróbuję jeszcze raz szczęścia, może światło i tym razem dopisze. Zobaczymy, a na razie dobranoc.

Komentarze: pokaż komentarze (4)

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games