123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Sobota – 04.05.13

Po śniadaniu wyruszamy w stronę Marrakeszu. To ostatni odcinek naszego safari:

 

Odcinek z Ait Ben Haddou do Marrakeszu.

Wczoraj Raszid pożegnał się z nami, bo jego samochód cały czas nie był w pełni sprawny. Dziś rano czekał na nas nowy kierowca z nowym samochodem. W drodze do Marrakeszu ponownie przebijamy się przez Atlas:

 

 

Z trasy Ait Ben Haddou – Marrakesz. Atlas. Maroko.

Krętymi serpentynami pniemy się coraz wyżej i wyżej na przełęcz Tizi n'Tichka:

 

Droga na przełęcz Tizi n'Tichka. Maroko.

Jeszcze parę punktów widokowych:

X


Z trasy Ait Ben Haddou – Marrakesz. Atlas. Maroko.

X

Z trasy Ait Ben Haddou – Marrakesz. Atlas. Maroko.

i około piętnastej trzydzieści jesteśmy w Marrakeszu, gdzie kwaterujemy się w tym samym hotelu, co tydzień temu.

Safari dzień ósmy – Marrakesz dzień pierwszy

Marrakesz to dość duże miasto (ponad milion mieszkańców), o historii sięgającej XI wieku. Leży na wysokości 465 m n.p.m.

Zbliża się wieczór. Postanawiamy wyjść pospacerować po Marrakeszu. Dobrze jest mieć hotel blisko placu Dżamaa al Fina :-). Kilka kroków – i jesteśmy wśród straganów, handlarzy, magików i artystów. Spacerujemy tam aż do zmierzchu:

 

 

 

 
Na placu Dżamaa al Fina. Marrakesz. Maroko.Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games