123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Komentarze


Strona główna

26-04-2013, godz: 22.34
Serdecznie Was pozdrawiam! Życzę owocnej podróży fotograficznej, bogactwa smaków i aromatów,
i wspomnień pełne głowy!
Krysia


27-04-2013, godz: 03.14
Dziękuję w imieniu swoim i całej grupy :-)
Stefan

Sobota, 27.04.13

03-05-2013, godz: 00.02
Buziaki dla wszystkich :-)..echhhh...piękne miejsca
Beata Wasowicz

13-05-2013, godz: 10.16
Świetne klimatyczne zdjęcia,mamy nadzieję,że pamiętacie nas ze
spotkania w Marrakechu i zwiedzania synagogi,pozdrawiamy-Ania i
Jacek


14-05-2013, godz: 01.33
Pewnie, że pamiętamy.
Szkoda, że nie jedziecie z nami w Himalaje, ale może w przyszłym roku?
Stefan

05-02-2014, godz: 20.18
Piękne zdjęcia. Też chcę zrobić podobną trasę w marcu
i mam pytanie, czy cała droga od wodospadów przez
Imilchil do Tinghir jest asfaltowa? Chcę wypożyczyć
Dacię Logan w Marrakeszu i zastanawiam się czy nie
będzie problemu z przejazdem.
Jacek

Czwartek, 02.05.13

03-05-2013, godz: 12.41
Wiem, że prowadzenie takiego dziennika nie jest proste, ale jeśli się go potraktuje jak kilka ostatnich dni to niestety strona i wyprawa umiera... a szkoda bo nie tego się spodziewałem.
Tomasz Sobczak

04-05-2013, godz: 09.26
E tam - od razu umiera :-). My żyjemy!
Po tym, jak samochód się zepsuł, do hotelu dojechaliśmy w środku nocy.
Następnego dnia po wyjeździe do obozu na pustyni internetu brak.
W kolejnej miejscowości niby był, ale transfer w zasadzie zerowy. Teraz jesteśmy w hotelu, gdzie jest prąd - ale tylko w żarówkach (gniazd sieciowych brak) :-).
Zapraszam na kolejną wyprawę - będzie można się wykazać :-)
Stefan

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games