123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Piątek – 03.05.13

Rano wpadające promienie słońca tworzą na piętrze, na którym mieszkamy, niesamowity klimat. Sięgam po aparat:

X


Klatka schodowa w Kasbah Chems. Maroko.

X

Klatka schodowa w Kasbah Chems. Maroko.

Potem śniadanie i krótki spacer. Widoki tak kolorowe, że muszę zmniejszać nasycenie zdjęć, bo wyglądają aż nienaturalnie:

 

 

Okolice hotelu Kasbah Chems. Maroko.

Około dziesiątej trzydzieści ruszamy w drogę. Ostatecznym celem dzisiejszego etapu jest ksar Ait Ben Haddou leżący na wzgórzach około 30 km na północny-zachód od miejscowości Ouarzazate. Tam zatrzymamy się na krótkie zwiedzanie i potem pojedziemy do miejsca dzisiejszego zakwaterowania.

 

Odcinek z Kalaat M'Gouna do Ait Ben Haddou.


Safari dzień siódmy – Ait Ben Haddou

Ait Ben Haddou to niesamowite miejsce, w którym czas się zatrzymał. Wiele rodzin mieszka tu w tradycyjnym sposób tak, że ma się wrażenie pobytu w autentycznym średniowiecznym miejscu. Osada jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO i znana jest jako miejsce nagrywania wielu historycznych filmów, m.in. Gladiatora. Jesteśmy zakwaterowani w Kasbah Hajja Ait Ben Haddou:

 

Kasbah Hajja. Maroko.

 

Wnętrze jednego z pomieszczeń w Kasbah Hajja.

Zaraz po rozpakowaniu się idziemy do pracy :-):

 

 

 

Ait Ben Haddou. Maroko.

X

Ait Ben Haddou. Maroko.

Wracamy na kolację, a potem – idziemy jeszcze raz na wzgórze w nadziei, że zrobimy zachód słońca:

Panorama ze wzgórza Ait Ben Haddou o zachodzie słońca. Maroko.

X

Panorama ze wzgórza Ait Ben Haddou o zachodzie słońca. Maroko.

Jutro wracamy do Marrakeszu – szkoda, bo jest coraz ciekawiej :-). Do jutra.

Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games