123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Maroko 2013

Stare przysłowie mówi, że „apetyt rośnie w miarę jedzenia”. Jakoś zaczyna nam brakować przygody. Jeden wyjazd na rok – to zdecydowanie za mało. Dlatego też rodzi się pomysł wykorzystania majowego weekendu na jakiś wypad. Ale gdzie? Może do Maroka?

Skład ekipy jest już znany. Witamy na pokładzie Monikę – fotografa, podróżniczkę i miłośniczkę mocnych wrażeń:

 

Monika we Lwowie w 2012 r.

Ze starej ekipy – jak co roku – pojedzie moja żona Ewa (którą znacie z poprzednich wypraw):

 

Ewa w Indiach w 2012 r.

Jacek (też już był z nami):

 

Jacek w Czerwonym Forcie. Agra. Indie 2012 r.

no i ja:

 

To ja na pustyni Thar w Indiach w 2012 roku.

Plan wyprawy jest następujący:

 

Plan naszego safari.

1. 26.04.13 godz. 13.15Wylot z Berlina.
2. 26.04.13 godz. 15.35Lądowanie w Marrakeszu (na mapie wyżej punkt A przykryty przez punkt I).
Zwiedzanie samodzielne miasta.
3. 27.04.13Wodospady Ouzoud (punkt B) – ok. 150 km.
4. 28.04.13Imilchil (punkt C) – ok. 130 km. Nocleg na wysokości powyżej 2000 m n.p.m. we wsi Imilchil.
5. 29.04.13Wąwóz Todrha (punkt D), Erfoud, nocleg w Merzouga (punkt E) – ok. 250 km.
6. 30.04.13Merzouga (punkt E). Nocleg na pustyni w namiotach z wielbłądziej wełny.
7. 01.05.13Wydmy Chebbi, wąwóz Dades (punkt F) – ok. 250 km.
8. 02.05.13Kalaat M'Gouna (punkt G).
9. 03.05.13Skoura, Ouarzazate, Ait Ben Haddou (punkt H) – ok. 150 km.
10. 04.05.13Przełącz Tizi n'Tichka, Marrakesz (punkt I) – ok. 180 km.
11. 05.05.13Marrakesz, zwiedzanie samodzielne.
12. 06.05.13 godz. 17.15Wylot z Marrakeszu.

Dziennik podróży będzie i jak zwykle poprowadzę go ja, czyli Stefan Nawrocki. Mam nadzieję, że wyprawa będzie równie udana jak poprzednie i zapraszam do śledzenia naszego dziennika i dopingu w komentarzach.Stefan Nawrocki


Komentarze: pokaż komentarze (2)

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games
W